Om cirkularekonomi.se

Denna sida främjar lärande för att förverkliga hållbara och cirkulära framtider i fred med jorden – ett cirkulärande. Här presenteras aktörer från olika sektorer som verkar för livgivande samhällen, organisationer och ekonomier. Utmaningen är gigantisk: Att på tio år vända dagens ohållbara utveckling. Att möjliggöra vår civilisations fortsatta existens genom att förverkliga ett hållbart och regenerativt mänskligt samhälle inom de planetära gränserna. 

Tankarna om hemsidan har vuxit fram i forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och socialt entreprenörskap i en cirkulär ekonomi”. Sidan blir en fortsättning och utvidgning av den lärgemenskap och de lärprocesser som formades i projektet. Hemsidan kopplas till nätverket Cirkulärande/Fred med jorden som samordnas av Ekopedagogiska föreningen tillsammans med andra aktörer. Deltagare i nätverket syns också på sidan. 

En avsikt är kombinera sidan med nyhetsbrev och aktiviteter där cirkularitet inte ses som ett färdigt svar men startpunkt för en gemensam utforskning för att möjliggöra nya praktiker. Alla behövs i detta lärande som syftar till att skifta och transformera system, inte bevara dem. Ett lärande där medborgaren inte bara är konsument utan medskapare.

Sidan tar avstamp i FN-mötet Stockholm 50+ som söker stödja ett skifte i relationen mellan människan och resten av naturen. Cirkulär ekonomi behöver vara en praktik, en syn och en hushållningskultur som utgår från fredliga, respektfulla och rättighetsbaserade relationer till jorden. Sidan utforskar hur cirkulära synsätt kan möjliggöra en hållbar planetär fredskultur. 

Samhällsmål behöver sätta ekologisk hållbarhet och social tillit före ekonomisk tillväxt. Ekonomin kan inte vara självändamål. Strävan måste vara att stärka biologisk och mänsklig mångfald, mångfaldskultur snarare än monokultur. Att respektera och prioritera planetens rätt till livsoptimering, före vinstmaximering. Gå från att objektifiera till att subjektifiera världen.

Välkommen att inspireras och medskapa ett cirkulärt samhällsskifte genom sidan! Ingen har alla svar, men tillsammans kan vi finna nya. I cirkulär ekonomi eller samhushållning är relationer och samverkan viktigare än konkurrens. Det cirkulära blir ett sätt att vara och förhålla sig, en gemensam kultur som möjliggör hållbara och livgivande praktiker. 

Framtidens gröna praktiker!