Ta del av webbinariet Cirkulära framtider

Tema: ”Cirkulära framtider i fred med jorden”

Webbinariet ägde rum tisdagen den 16 november. En central fråga var: Hur förverkligar vi livgivande samhällen, organisationer och ekonomier samtidigt som vi undviker att förstöra jorden som vi lever med? Andra frågor som ställdes i inbjudan till webbinariet var: Vad innebär en ekonomi med målet att skapa fred med jorden snarare än att enbart utnyttja jorden som resurs? En ekonomi som stödjer social tillit snarare ekonomisk tillväxt?

På webbinariet lanserades nätverkssajten www.cirkularekonomi.se och de första stegen togs för att realisera Nätverket för Cirkulärande. Dessutom presenterades erfarenheter från det FORMAS-finansierade forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi”. Idén till hemsidan och nätverket växte fram inom projektet som också finansierade utvecklingen.

Här nedan återfinns programmet för webbinariet samt fördjupad bakgrund. Vid respektive programpunkt läggs det upp länkar för videos, chattar (redigerade) samt eventuella PP-presentationer inom ca en vecka efter webbinariet.

Länk till pressmeddelande. Var god kontakta info@ekopedagogik.se för foton och info.

Länk till artikel i Landets fria.

PROGRAM

9:00-9:10         Inledning: Cirkulärande som skiftar system, inte bevarar dem

Hur kan vi tillsammans lära om, utforska och förverkliga livgivande och cirkulära samhällen, organisationer och ekonomier i fred med jorden?

Länk till inspelning.

Länk till chat.

Inledning med Ingrid och Nikolas Berg, Ekopedagogiska föreningen, Medskaparna

9:10-9:50        Forskning: Vilka exempel finns på Framtidens gröna praktiker? Vad kan mer stödjas?

Utifrån intervjuer med omställningsagenter/gröna entreprenörer och analyser av policy för cirkulär ekonomi presenteras forskningsresultat från Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi.

(Inspelning + chat: Se ovan)

Martin Hultman, docent, Chalmers tekniska högskola

Malin Henriksson, forskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut

10:10-11:00     Näring som ger liv – företag i livets kretslopp

Vad är hållbart företagande med omsorg om både människor och natur? Om ekoprenörskap, sociala företag i Söderhamn och hållbart byggande i Jämtland.

Länk till inspelning.

Länk till chat.

Louise Thorén, samordnare Ekoguiden
Andreas Helgesson, Stenbackens Boende och arbetskooperativ.
Janina Östling, Byggföretaget IsoTimber

11:10-12:00     Från konsument till cirkulent och medskapare

Hur kan våra handlingar förändra berättelsen om medborgarrollen, från konsumenter och passiva åskådare till medskapare i jordens kretslopp?

Länk till inspelning.

Länk till chat.

Alexandra Davidsson, generalsekretare i Medveten konsumtion
Emma Öhrwall, processledare Sharing City Göteborg, Göteborgs stad

Therese Amiri, småbrukare och omställare

12:00-13:00     Lunch

13:00-13:50     God banketik – när samhället går före ägarvinster

Vilken typ av banker och finansinstitut kan möjliggöra en cirkulär omställning, där vinster återinvesteras i lokala och reala ekonomiska kretslopp?

Länk till inspelning.

Länk till chat.

Marianne Påsse, Etikrådet i JAK medlemsbank
Maria Flock Åhlander, VD för Ekobanken
Ylva Lundkvist Fridh, VD för Mikrofonden

14:00-14:50     En mångfaldsrörelse för cirkulär omställning

Hur kan en mångfaldsrörelse sprida visionen om en cirkulär fredskultur, där social tillit och relationer går före ekonomisk tillväxt och transaktioner?

Länk till inspelning.

Länk till chat.

Thorsten Laxvik & Maria Engelbrektsson, ByAkademin
David Bennett, ordförande i Omställningsnätverket
Leo Rudberg, ordförande i Fältbiologerna

14:50-15:00     Sammanfattning: Vad tar vi med? Nästa steg.

Vad som händer härnäst möjliggörs av oss alla! Vad tar du med dig, vad är möjligheterna framåt och hur ser du att du kan och vill delta?

(Inspelning + chat: Se ovan)

15:00               Avslut.

Fråga från webbinariet: Vad är cirkulärt skogsbruk med ”stark” cirkularitet och 1000-årig förvaltningsplan? Foto: Thorsten Laxvik

Bakgrund: Behovet att utmana och utveckla rådande cirkulära tankesätt

Både EU och Sveriges riksdag har målet att skifta från en linjär industrimodern ekonomi till en cirkulär hållbar ekonomi. I sin handlingsplan vill den svenska regeringen nå miljö- och klimatmål, inklusive de globala målen i Agenda 2030. Forskning visar dock att  rådande cirkulära tänkande och praktik inte räcker för att åstadkomma den snabba samhällsomvandling som behövs. Tolkningen av cirkularitet har i alltför hög grad överlämnats till en material- och energiintensiv storindustri, medan kunskaper och erfarenheter från redan cirkulära praktiker har förbisetts. Världsbilden har alltför sällan ifrågasatts, vilket innebär att lösningarna fortfarande kan präglas av det tänkande som orsakade problemen.

Cirkulär ekonomi framställs ofta som svar på kriserna, samtidigt som de styrande idéerna i själva verket har många brister och kan vara svåra  att genomföra i praktiken. Dessutom saknas ofta social hållbarhet, rättvisa och jämställdhet i diskussionen. Lösningar reduceras till teknik som tar bort avfall och utsläpp sist i kedjan, istället för att begränsa skapandet av problem vid källan. Själva målen har haft ett överdrivet fokus på BNP-tillväxt och konkurrenskraft, medan betydelsen av samverkan och relationer mellan aktörerna hamnat  i skymundan. Medborgaren har reducerats till konsument. 

Hemsidan www.cirkularekonomi.se syftar till att fördjupa lärandet kring vad en meningsfull cirkularitet kan betyda i praktiken, bortom de synsätt, världsbilder och berättelser som har odlats i den industrimoderna globaliserade  kulturen. Sidan fokuserar på frågor som kan vägleda förverkligandet av cirkulära, lokalt förankrade kulturer och tankesätt genom samtal, kritisk reflektion, självreflektion och gemensam handling. Vad behövs för att cirkulär ekonomi inte ska bli ett begrepp, praktik och policy som bevarar rådande linjära system, utan bidrar till att skifta till regenerativa kretslopp – kretslopp som sluts så nära som möjligt och därmed är överblickbara, energisnåla och avfallseffektiva?

Nätverket Cirkulärande för fred med jorden – en mångfaldsrörelse för cirkulär omställning

Nu behövs en bred dialog för att gemensamt hitta vägar till cirkulära framtider i fred med jorden. En dialog som inkluderar medborgare, folkrörelser och civilsamhälle, forskning, myndigheter och näringsliv. En dialog som även utforskar rådande världsbilder och vågar ifrågasätta grundläggande antaganden i vår kultur. När en organisation eller ett samhälle förändrar sin kultur, mångdubblas effektiviteten i allt annat förändringsarbete. Nya svar och lösningar kan växa fram i mångfalden av möten mellan olika perspektiv. Känner du och/eller din organisation igen dig i dessa tankar så finns det möjlighet att delta i webinaret, på hemsidan och i Nätverket Cirkulärande – fred med jorden. Kraften ligger i det praktiska utforskandet och det är detta som du tar ställning för genom att delta i nätverket. 

Vi står alla med ett ben i en ohållbar linjär ekonomi, med det andra benet på väg i en mer hållbar och livgivande riktning till ett cirkulärt samhälle. Att delta i detta tillsammanslärande innebär att medvetandegöra föreställningar och berättelser som hållit oss kvar i ett linjärt tänkande, liksom att ständigt pröva sätt för att i handling gestalta och sprida berättelsen om cirkulära framtider.

Seminariet ”Cirkulära framtider i fred med jorden” den 16 november blir ett forum för dessa frågor. 

Vi ses där!

Väl mött och vänliga hälsningar

Nätverket för Cirkulärande

Genom Ekopedagogiska föreningen

info@ekopedagogik.se