• Cirkulärande samhällen
  Samhälle

  Visionen om cirkulärande samhällen

  Hur kan myndigheter och samhällen skapa förutsättningar för alla sektorer att mötas och lära i en mångfaldig dialog för cirkulär omställning? […]
 • Forskning

  Forskarnas manifest för cirkulära framtider

  Forskare bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv för att möjliggöra en praktisk tillämpning av cirkulär ekonomi. Detta manifest från forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi” sammanfattar de slutsatser som [...]
 • Cirkulärande

  Cirkulärande för systemskifte

  Hur lär vi oss cirkulär resurshushållning som härmar naturens levande system, istället för att sätta mål om BNP-tillväxt och betyg för konkurrenskraft? […]

VÄLKOMMEN!

Här syns aktörer från olika sektorer som i tanke och handling utforskar cirkulära och livgivande samhällen, organisationer och ekonomier - en cirkulär kultur byggd på en "stark" och kretsloppsbaserad cirkularitet. Den innebär ett paradigmskifte från en människocentrerad till en jordcentrerad ekonomi. Sidan är hem för nätverket Cirkulärande för fred med jorden, som främjar lärande för cirkularitet.

En stark cirkularitet innebär att ekonomiska mål underordnas mål om ekologisk hållbarhet och social tillit, inom planetens gränser och ekosystemens kretslopp. Cirkulärande ställer frågor som: Hur kan cirkulär ekonomi vara en praktik och ett synsätt som stödjer fredliga och rättighetsbaserade relationer till jorden och mellan människor - en hållbar fredskultur? Vad innebär ett gemensamt hushållande som stärker samverkan snarare än konkurrens, där medborgaren inte bara är konsument utan medskapare?

Sidan och nätverket belyser brister i rådande cirkulära tänkande med bland annat ensidigt fokus på marknad, teknik och storindustri, liksom bristande analys av energifrågor, genomförbarhet och sociala aspekter - en "svag" cirkularitet. Stark cirkularitet betonar även social rättvisa och inkludering, skala och lokalitet samt makt och inflytande. Den har mer uttalat fokus på systemförändring, visionen om kretsloppssamhället. Vilket kräver såväl tydligare politisk styrning som bredare delaktighet.

Välkommen till mångfaldsrörelsen för en cirkulär omställning! Ta nästa steg: Länk till anmälan och nyhetsbrev.

Senaste artiklarna

Delandets ekonomi: Ett lokalt pilotprojekt

Rörelser
Utdrag ur boken ”Framtidens by : När lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra” (beställ nedan). En hållbar ekonomi behöver underställas platsens sociala och ekologiska förutsättningar. En verkligt cirkulär ekonomi som bygger på tillit och relationer. [...]

Samhälle

Samhälle

Göteborg stöder delningsekonomi

Delningsekonomi handlar om att hyra, dela eller låna saker istället för att äga dem själv. Även olika möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker räknas in i fenomenet som har blivit ett sätt att ge medborgaren en mer aktiv och medskapande roll, bortom konsumtion. Göteborgs kommun har stöttat detta genom testbädden Sharing Cities. […]

Samhälle

Socialt boende: Arkitektens cirkulära dröm

Socialt boende är en växande rörelse inom cirkulär ekonomi. Målen är bland annat att kombinera energi- och utrymmessmarta boendelösningar med hållbara gemenskaper och i många fall även odling. Här berättar arkitekten Petra Henriksson om sin dröm om flerfamiljsboende som tar hjälp av naturens lösningar för att möta framtidens behov. […]

Forskning

Forskning

Cirkulära matframtider: Hur kommer de att se ut?

Denna analys tar upp behovet av att en cirkulär ekonomi förankras i lokalsamhällenas kretslopp för att säkerställa framtidens livsmedelsförsörjning. Övergången till en cirkulär ekonomi kommer att kräva ett paradigmskifte från storskaligt industriellt jordbruk till ett decentraliserat nätverk av cirkulära livsmedelssystem. […]

Forskning

THE CIRCULARITY GAP REPORT SWEDEN

Sverige är 3,4% cirkulärt—vilket innebär ett cirkularitetsgap på mer än 96%. Det betyder att den stora majoriteten av resurserna som Sverige använder för att tillgodose sina behov och efterfrågan kommer
från jungfruliga källor. Landets komplexa, integrerade ekonomi är relativt koldioxidsnål, men också i stor utsträckning linjär. […]

Forskning

Framtidens gröna praktiker

Rapporten tar sin utgångspunkt i att det akuta klimatläget kräver nya mer cirkulära sätt att producera och konsumera varor och tjänster på. I rapporten ger vi exempel på lovande gröna initiativ och pekar på vilka svårigheter omställningsagenterna bakom dem möter. Fem ideella och vinstdrivande initiativ från matsektorn och transportsektorn studeras. […]

Näringsliv

Blogginlägg

Från stock till stuga – till skog igen

En giftfri, organisk och komposterbar bostad. Med potential att överleva generation efter generation och dessutom bli vackrare med tiden. I en cirkulär ekonomi cirkulerar material. Vilken tur då att lerklinade väggar, laxknutar och sticktak har […]

Rörelser

Rörelser

Delandets ekonomi: Ett lokalt pilotprojekt

Utdrag ur boken ”Framtidens by : När lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra” (beställ nedan). En hållbar ekonomi behöver underställas platsens sociala och ekologiska förutsättningar. En verkligt cirkulär ekonomi som bygger på tillit och relationer. Som utgår från delande och samverkan snarare än konkurrenskraft. […]

Glad skrattande person i form av intervjuobjektet Sofia Martinell Funch
Rörelser

Intervju: Skogsjordbrukets cirkulära kraft

Intervju med Sofia Martinell Funch från föreningen Agroforestry Sweden. Kan skogsjordbruk vara ett hållbart och klimatsmart sätt att skaffa mat och bygga andra värden? Hur ger det en lätt ingång till jordbruk, skapar en regenerativ rörelse och bidrar till stark cirkularitet? […]

Rörelser

Svaret på hur vi “fixar maten” finns i skogen

I denna artikel beskrivs kretsloppsbaserade sätt att bruka skogen och jorden. Den ger många ledtrådar för att utveckla cirkulära kulturer, samhällen och ekonomier utifrån stark cirkularitet präglad av samverkan med snarare än kontroll över ekosystemen. Ett exempel är agroforestry som i detta ljus blir ett exempel på verkligt cirkulär ekonomi. […]

Medborgare

Cirkulärande

Blogginlägg

Ekonomins förfall från Oikonomia till Krematistik

Cirkularekonomi.se publicerar blogginlägg från Marianne Påsse, författare, medlem i JAK-bankens etiska råd och mångårig utforskare av penningsystem. Hon vill inspirera till handling för att flytta makten över penningskapandet från privata, vinstdrivande affärsbanker till medborgarna – […]

Blogginlägg

Penningsystemet skapar en spelekonomi

Cirkularekonomi.se publicerar blogginlägg från Marianne Påsse, författare, medlem i JAK-bankens etiska råd och mångårig utforskare av penningsystem. Hon vill inspirera till handling för att flytta makten över penningskapandet från privata, vinstdrivande affärsbanker till medborgarna – […]

DELTA I NÄTVERKET

Foto: Janina Östling

Delar du och/eller din organisation samma värderingar som nätverket Cirkulärande för fred med jorden? Då finns många steg för handling som kan tas genom denna sida.

Nedan återges artiklar med tydliga möjligheter för organisationer och medborgare att lära och agera för cirkulär omställning. Det går också att delta i nätverket på olika nivåer. 

Den mest grundläggande deltagarnivån innebär helt enkelt ett ställningstagande för att i tanke och handling utforska idén om en cirkulär fredskultur inom planetens gränser. 

Inspiration till aktion