Foto: Nikolas Berg

Om cirkularekonomi.se

BAKGRUND: VAD ÄR CIRKULAREKONOMI.SE?

Sidan är till för alla som vill utforska och medskapa en cirkulär omställning som på riktigt förverkligar visionen om kretsloppssamhället. Dagens cirkulära ekonomi har haft alltför stort fokus på svar som inte vänt utvecklingen på 30 år: Marknadslösningar, tekniska innovationer och grön konsumtion – en svag cirkularitet som ofta visat sig förstärka problemen. Återvinning och effektivare materialflöden räcker inte för att möta de utmaningar som vi står inför idag.

Idag behövs en stark cirkularitet där ekonomisk tillväxt underställs mål om ekologisk hållbarhet och social tillit. En cirkularitet förankrad i lokalsamhällenas nära kretslopp, som gynnar såväl biologisk som mänsklig mångfald. Det innebär en cirkulär kultur som kan skifta systemet snarare än bevara det, från ett industrimodernt och människocentrerat tänkande till ett kretsloppsbaserat och jordintegrerat. För att på allvar minska vår konsumtion behövs en förändrad relation till jorden, från dominans och ensidigt utnyttjande till respekt och ömsesidighet. Allas delaktighet behövs i ett sådant cirkulärt skifte.

Sidan är hemvist för Nätverket Cirkulärande som står för en stark cirkularitet i fred med jorden. Där går att läsa om aktörer som i tanke och handling utforskar stark cirkularitet. Delaktighet i nätverket ger möjlighet att ta del av nyhetsbrev och webbinarier, liksom att publicera egna artiklar. Huvudman är Ekopedagogiska föreningen som främjar lärande för en hållbar fredskultur.

På sidan finner du ett rikt smörgåsbord av berättelser, utbildningar och andra möjligheter som speglar olika aspekter av den cirkulära omställningen, med aktörer från alla samhällssektorer. Det blir en manifestation av den mångfaldsrörelse som behövs för att förverkliga ett samhälle inom planetens gränser, med lokala svar på globala kriser. De teman som finns på sidan speglar den cirkulära mångfalden och bredden: Samhälleforskningnäringslivrörelser och medborgare.

Vill du få framtida nyhetsbrev och delta i nätverket? Klicka på denna Länk till anmälan.

Bakgrund: Behovet av cirkulärande

Denna sida främjar lärande för att förverkliga hållbara och cirkulära framtider i fred med jorden – ett cirkulärande för att möjliggöra en cirkulär kultur och ett cirkulärt tänkande som kan skifta dagens ohållbara ekonomiska system. Här presenteras aktörer från olika sektorer som verkar för livgivande samhällen, organisationer och ekonomier. Utmaningen är gigantisk: Att på tio år vända dagens ohållbara utveckling. Att möjliggöra vår civilisations fortsatta existens genom att förverkliga ett hållbart och regenerativt mänskligt samhälle inom de planetära gränserna. 

Tankarna om hemsidan har vuxit fram i forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och socialt entreprenörskap i en cirkulär ekonomi”. Sidan lyfter fram det som inom projektets har benämnts som en ”stark” och kretsloppsbaserad cirkularitet, cirkularitet ”på riktigt”, till skillnad från rådande syn inom cirkulär ekonomi som mer kan betecknas som en ”svag” version (se forskningsartikeln ”Circular Economy going in Circles?”)

Cirkularekonomi.se blir en fortsättning och utvidgning av den lärgemenskap och de lärprocesser som formades i projektet. Hemsidan kopplas till nätverket Cirkulärande/Fred med jorden som samordnas av Ekopedagogiska föreningen tillsammans med andra aktörer. Deltagare i nätverket syns också på sidan. 

En avsikt är kombinera sidan med nyhetsbrev och aktiviteter där cirkularitet inte ses som ett färdigt svar men startpunkt för en gemensam utforskning för att möjliggöra nya praktiker. Alla behövs i detta lärande som syftar till att skifta och transformera system, inte bevara dem. Ett lärande där medborgaren inte bara är konsument utan medskapare.

Sidan tar avstamp i FN-mötet Stockholm 50+ som söker stödja ett skifte i relationen mellan människan och resten av naturen. Cirkulär ekonomi behöver vara en praktik, en syn och en hushållningskultur som utgår från fredliga, respektfulla och rättighetsbaserade relationer till jorden. Sidan utforskar hur cirkulära synsätt kan möjliggöra en hållbar planetär fredskultur. 

Samhällsmål behöver sätta ekologisk hållbarhet och social tillit före ekonomisk tillväxt. Ekonomin kan inte vara självändamål. Strävan måste vara att stärka biologisk och mänsklig mångfald, mångfaldskultur snarare än monokultur. Att respektera och prioritera planetens rätt till livsoptimering, före vinstmaximering. Gå från att objektifiera till att subjektifiera världen. Från globalisering till glokalisering, en lokalt rotad planetär gemenskap.

Välkommen att inspireras och medskapa ett cirkulärt samhällsskifte genom sidan! Ingen har alla svar, men tillsammans kan vi finna nya. I cirkulär ekonomi eller samhushållning är relationer och samverkan viktigare än konkurrens. Det cirkulära blir ett sätt att vara och förhålla sig, en gemensam kultur som möjliggör hållbara och livgivande praktiker. 

Framtidens gröna praktiker!