Nätverket Cirkulärande – för fred med jorden

Foto: Nikolas Berg

Nätverket är en lärgemenskap för utforskandet och förverkligandet av cirkulära och livgivande samhällen, organisationer och ekonomier som verkar för fred med jorden och prioriterar ekologisk hållbarhet och social tillit före ekonomisk tillväxt. Nätverket samordnas av Ekopedagogiska föreningen tillsammans med aktörer som vill och kan spela en operativ roll. 

Ett av initiativen är denna hemsida som lyfter fram lärande för cirkularitet, ett cirkulärande som verktyg för att förverkliga hållbara samhällssystem. Det handlar om en cirkulär kultur och ett cirkulärt tänkande som kan skifta dagens ohållbara ekonomiska system snarare än att bevara dem. En ekonomi som bygger på fredliga, respektfulla och rättighetsbaserade relationer till resten av naturen. Forskare i projektet ”Framtidens gröna praktiker” har lyft fram detta som en ”stark” och kretsloppsbaserad cirkularitet, till skillnad från den rådande synen på cirkulär ekonomi som är ”svag” (se artikeln ”Circular Economy going in Circles” under fliken Forskning och ”Framtidens gröna praktiker”).

Deltagare i nätverket är engagerade i att möjliggöra cirkularitet som utforskning och praktik, i egna verksamheter och i samhället. Samt att i mån av tid delta i erfarenhetsutbyte, bidra med texter och vid behov ta gemensamma initiativ kring frågorna, på sätt som passar de egna förutsättningarna. Mångfalden av perspektiv möjliggör nya cirkulära svar och lösningar.

En gemensam strävan i nätverket är att bidra till en förändring av dagens samhällsmål om att stärka ekonomisk tillväxt, öka transaktioner eller bygga konkurrenskraft. Snarare eftersträvas primärmål som stärker ekologisk hållbarhet och social tillit, ökar antalet relationer och bygger samverkanskraft. 

Det är mål som lär oss hushålla med resurser på en begränsad planet. Då kan vi ta steget från dagens industrimoderna konsumtionssamhälle till ett regenerativt eller livgivande kretsloppssamhälle. Det är ett lärande som leder oss från mänsklig kontroll och dominans över resten av planeten till en ömsesidig och respektfull samverkan. En hållbar fredskultur. 

Forskarvärldens lärande förhållningssätt har inspirerat till nätverkets fokus på “cirkulärande” samhällen, organisationer och ekonomier – lärandet som en nyckel till hållbara och resilienta system.