Forskning

Vägen mot förnekelse: klimatförändringar och nyliberalt tänkande i Sverige, 1988–2000

Denna artikel vill visa på att nyliberala och konservativa aktörer, finansierade av fossilindustrin, har identifierats som avgörande delar av en klimatförnekarrörelse sedan åtminstone 1980-talet. Författarna hävdar att det är mer än bara egenintressen som underblåser klimatförnekarrörelsen och att roten kan finnas i ekonomiska och politiska tankestilar.  […]

Forskning

THE CIRCULARITY GAP REPORT SWEDEN

Sverige är 3,4% cirkulärt—vilket innebär ett cirkularitetsgap på mer än 96%. Det betyder att den stora majoriteten av resurserna som Sverige använder för att tillgodose sina behov och efterfrågan kommer
från jungfruliga källor. Landets komplexa, integrerade ekonomi är relativt koldioxidsnål, men också i stor utsträckning linjär. […]

Forskning

Framtidens gröna praktiker

Rapporten tar sin utgångspunkt i att det akuta klimatläget kräver nya mer cirkulära sätt att producera och konsumera varor och tjänster på. I rapporten ger vi exempel på lovande gröna initiativ och pekar på vilka svårigheter omställningsagenterna bakom dem möter. Fem ideella och vinstdrivande initiativ från matsektorn och transportsektorn studeras. […]

Forskning

En översikt av cirkulära idéer: Att navigera genom de olika visionerna av ett omtvistat paradigm

Formerna för genomförandet av en cirkulär ekonomi är fortfarande oklara, inkonsekventa och omtvistade. Olika sektorer artikulerar cirkulära diskurser som överensstämmer med deras egenintressen och som ofta inte går djupt nog i frågan. Hållbarhets-forskarna Calisto Friant, Vermeulen och Salomone syftar i denna forskningsartikel till att ge underlag för en mer inkluderande och omfattande diskussion i ämnet. […]

Samhälle

Göteborg stöder delningsekonomi

Delningsekonomi handlar om att hyra, dela eller låna saker istället för att äga dem själv. Även olika möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker räknas in i fenomenet som har blivit ett sätt att ge medborgaren en mer aktiv och medskapande roll, bortom konsumtion. Göteborgs kommun har stöttat detta genom testbädden Sharing Cities. […]