CIRKULÄRA FRAMTIDER, VINTERN 2023

Vintern kan vara en tid för eftertanke. Oavsett när vi firar nyår – i Kina häromveckan – ger det tid för reflektion, för att veta hur vi ska agera och navigera genom de utmaningar som väntar. Internationella kriser, såsom kriget i Ukraina, samspelar idag på sätt som skapat skenande elpriser i Sverige. Det är ännu ett uttryck för en ohållbar ekonomi som blir mycket kännbart på ett personligt plan. Samtidigt tycks budskapen vi tar del av genom media förmedla att vi bara får finna oss i sakernas tillstånd. För hundra år sedan ledde en motsvarande situation med skenande matpriser till bröd- och potatisupproren. Vad behövs idag?

Samhällets strävan att ersätta fossilberoendet har hittills endast resulterat i utvecklingen av en “svag” cirkulär ekonomi, som bara är cirkulär i teorin då den inte integreras i kretsloppen. På energiområdet består problemen oavsett om vi väljer förnybart eller kärnkraft, så länge lösningarna går ut på att skydda ett centraliserat ägande. En stark cirkularitet lokaliserar makt och ansvar, eftersom den bygger på förståelsen att kretsloppen måste slutas i närsamhället. På så vis sätter den starka cirkulariteten social tillit och ekologisk hälsa före ekonomisk tillväxt.

Med centraliserad kontroll över produktion och distribution blir vi mer sårbara i en kris, då efterfrågan och priser drivs upp när tillgången stryps. Solidaritet över gränser är viktigt, men styrs den av marknaden så kan den ofta handla mer om aktieägarnas behov än om människors verkliga behov av el och värme. Med globaliserad och monopoliserad marknadslogik kan det vara frestande att till exempel nedprioritera underhåll av elnäten, vilket kan få till följd att distributionen försvåras och efterfrågan ökas ytterligare. Eller uppmuntra ökade avstånd mellan producent och konsument då det ger fler mellanhänder som kan ta ut vinster vilket ökar BNP. Allt detta är symptom på en svag cirkularitet utan rättviseperspektiv.

Vad krävs för en verklig förändring? Vi! Att vi alla tar oss tid till eftertanke, kritisk reflektion och självreflektion. Reflektion som kan leda till konstruktiv handling, där vi inte längre låter oss passiveras av en marknad som idag styrs av ett fåtal aktörer. Handling där vi överger energislukande konsumtionsmönster för att istället kliva in i lokal samförsörjning som gör oss delaktiga i produktionen. Handling där vi medskapar blomstrande lokalsamhällen och tar makten över meningen. Reflektionen kan börja med en fråga, exempelvis “Vad är stark cirkularitet för mig?” Alla behövs i denna utforskning och alla kan bidra med nya svar.

Vad kan vi göra i det lilla och det stora för att bidra till ett samhälle som respekterar såväl människans som naturens rättigheter? Ett samhälle som är hållbart och livgivande i alla bemärkelser. Det är detta som är innebörden i stark cirkularitet. Kanske gör vi redan något som på något sätt bidrar till att ändra maktförhållanden och möjliggöra de starka cirklarna i det lokala, vare sig det gäller egna beteendeförändringar eller deltagande i lokala nätverk, i politiken eller i det lokala näringslivet. Att verka i grupp, i cirklar av flera människor, är ett sätt att skapa större påverkan bortom individualismen. Ett tillsammanslärande där vi utvecklar förmågan att värna cirkularitetens hjärta: Mångfald, generositet och äkta solidaritet.

I detta nyhetsbrev reflekterar några av oss i redaktionen vidare över vad stark cirkularitet betyder för oss, i stort och smått. Välkommen att själv delta i utforskandet. Vägen är målet.


NYÅRSTANKAR FRÅN REDAKTIONEN

I en tid när många fokuserar på krig, vilka tänker då på innebörden i fred? Vad händer om vi lägger minst lika mycket tid på att utforska och förstå fredens väsen som krigets? Och i en tid då många sätter sin förhoppning till cirkulär ekonomi, hur många tar sig då tid att fundera på svagheterna i den nuvarande förståelsen av cirkularitet liksom vad som skulle känneteckna en “stark” cirkularitet? Vår tids metaberättelser plöjer upp spår i medvetandet som är svåra att få syn på och komma utanför. Vi alla behövs för att möjliggöra en omställning till ett verkligt cirkulärt samhälle. Nyårsreflektionerna i detta brev vill inspirera till denna utforskning.

I redaktionen för “Cirkulära framtider” stöter och blöter vi de cirkulära tankarna. Vi försöker få syn på de myter som har format vårt tänkande, liksom vilka möjligheter som finns bortom myterna. Hur kan vi tillsammans förverkliga en värld som är cirkulär på riktigt, från små lokala samtalscirklar som bygger tillit och hållbara relationer – cirkularitetens hjärta – till samhällets metastrukturer och regelverk? De sistnämnda behöver möjliggöra att kretsloppen sluts så nära som möjligt, med lokala enheter som samhällets grundpelare.

I en nyårsreflektion belyser Nikolas Berg sambandet mellan elpriserna, marknaden och makten över meningen. Mårten Thorslund reflekterar över vilka vi behöver vara 2023 för att bidra till utvecklingen av en stark cirkularitet. Rand Nezamaldin tittar närmare på hur kretslopp och återvinning kräver förändring av vår mentala inställning. Och Therese Amiri uttrycker hopp: Det är dags att våga drömma, som svar på utmaningarna!

Till alla blogginlägg.


Glad skrattande person i form av intervjuobjektet Sofia Martinell Funch
Sofia Martinell Funch, föreningen Agroforestry Sverige. Egen bild.

INTERVJU: SKOGSJORDBRUKETS CIRKULÄRA KRAFT

Intervju med Sofia Martinell Funch från föreningen Agroforestry Sweden. Kan skogsjordbruk vara ett hållbart och klimatsmart sätt att skaffa mat och bygga andra värden? Hur ger det en lätt ingång till jordbruk, skapar en regenerativ rörelse och bidrar till stark cirkularitet?

Kurs i Edsele om samförsörjning. Bild: Thorsten Laxvik.

DELANDETS EKONOMI: ETT LOKALT PILOTPROJEKT

Utdrag ur boken ”Framtidens by : När lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra” (beställ nedan). En hållbar ekonomi behöver underställas platsens sociala och ekologiska förutsättningar. En verkligt cirkulär ekonomi som bygger på tillit och relationer. Som utgår från delande och samverkan snarare än konkurrenskraft.


KÖP BOKEN FRAMTIDENS BY!

Hur kan blomstrande byar bana väg för en hållbar, regenerativ framtid? Hur kan hållbara landsbygder möjliggöra hållbara städer? Framtidens by är en berättelse om lokala rättigheter, bland annat rätten att värna om levande marker och råda över platsens resurser i balanserat utbyte med omvärlden. Det är en vision om byn som tillitsbaserad förvaltningskultur som byggs genom självorganisering. Köp boken här.


FORSKNING OM STARK CIRKULARITET!

På hemsidan återges flera artiklar om cirkularitet från forskare som bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv. Här kan du ta del av all forskning som har lagts upp hittills.


DELTA I CIRKULÄRANDET!

Ett viktigt steg i att öka kunskap och delaktighet mot en stark cirkularitet är redan taget i och med att du engagerat dig för visionen och gett andra samma möjlighet. På hemsidan cirkularekonomi.se går det att ställa sig bakom visionen om stark cirkularitet genom att signera ett ”löfte till jorden”. Där hittar du också utbildningar som ger dig eller din organisation/företag möjlighet att lära mer om att exempelvis påverka som “cirkulent” (snarare än konsument) genom medveten konsumtion, utforska hållbara lokalsamhällen genom folkhögskolekursen Framtidens by eller bygga en cirkulärande organisation.

Hör av dig om du vill att din organisation ska synas på sidan med sin verksamhet, utbildningar och liknande, eller om du vill bidra med texter och andra insatser!

Skicka gärna vidare till personer i ditt nätverk som du tror kan inspireras av brevet!


BAKGRUND: VAD ÄR CIRKULAREKONOMI.SE?

Sidan är till för alla som vill utforska och medskapa en cirkulär omställning som på riktigt förverkligar visionen om kretsloppssamhället. Dagens cirkulära ekonomi har haft alltför stort fokus på svar som inte vänt utvecklingen på 30 år: Marknadslösningar, tekniska innovationer och grön konsumtion – en svag cirkularitet som ofta visat sig förstärka problemen. Idag behövs en stark cirkularitet där ekonomisk tillväxt underställs mål om ekologisk hållbarhet och social tillit. Läs mer om cirkularekonomi.se.

Vill du få framtida nyhetsbrev och delta i nätverket? Klicka på denna Länk till anmälan.


Copyright © 2023 | NÄTVERKET FÖR CIRKULÄRANDE
Ekopedagogiska Föreningen

Redaktion:

Nikolas Berg, Rand Nezamaldin, Therese Palm Amiri, Mårten Laurell Thorslund