Framtidens gröna praktiker

Förutsättningar för omställningsagenter
i mat- och transportsektorn

Kort sammanfattning

Rapporten tar sin utgångspunkt i att det akuta klimatläget kräver nya mer cirkulära sätt att producera
och konsumera varor och tjänster på. I rapporten ger vi exempel på lovande gröna initiativ och pekar
på vilka svårigheter omställningsagenterna bakom dem möter. Fem ideella och vinstdrivande initiativ
från matsektorn och transportsektorn studeras.

I matsektorn finns det stor miljöpotential i att minska svinnet. Proteinskifte, från animaliskt kött och
mejeri, till vegetabiliska motsvarigheter leder till en mer effektiv resurshantering. Det gäller särskilt
när produktionen är lokal och långväga transporter kan undvikas. Hur mycket vatten och landareal
som produktionen kräver påverkar miljöpotentialen. Produktion av havre- och ärtprodukter, som
studerats i rapporten, kan leva upp till sådana krav, med villkoret att de ingår i cirkulära flöden där det
inte produceras överskott. När det gäller transportsektorn har initiativ som stärker cykling en stor
miljöpotential. Att dela på eller återbruka cyklar leder till mer effektiv resurshantering. Potentialen
villkoras dock om användarna av cykelpooler eller cykelkök parallellt köper egna cyklar och kör bil.

Med hjälp av teorier från miljö- och omställningsforskning belyser vi att omställningsagenter verkar
inom regimer som bygger på linjära praktiker och fossila beroenden. Motståndet som omställningsagenter möter kan vara mycket konkret, som att det är svårt att hitta betalningsvilliga användare men även handla om subtila processer som att behöva tilltala målgrupper som konsumenter snarare än medborgare. Omställningsagenterna tvingas på olika sätt anpassa sig till regimens spelregler, oavsett om det strider mot egna värderingar och visioner.

De studerade initiativen illustrerar möjliga sätt att organisera framtiden på. Det gäller särskilt de
ideella verksamheterna. I likhet med tidigare studier visar rapporten att förutsättningen för att
omställningsagenter ska kunna visa vägen mot en grönare framtid är begränsad om inte lagstiftning,
subventioner, och nya normer om ett gott liv stöttar dem.

Författare:

Malin Henriksson
Joel Göransson Scalzotto
Martin Hultman
João Patrício
Nina Svensson

Artikeln ingår i projektet “Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi”.

Till artikeln (PDF)