Svaret på hur vi “fixar maten” finns i skogen

Vad är agroforestry, skogsjordbruk och en skogsträdgård?

Begreppet agroforestry har blivit mer och mer populärt och behöver därför förklaras för en bredare publik. Ordet översätts på svenska till skogsjordbruk och man pratar också i dagligt tal om en forest garden, skogsträdgård eller matskog, silvopasture eller skogsbete, silvoarable eller trädjordbruk, alléodling osv. Det finns tydligt definierade skillnader mellan de olika praktikerna men också viss flexibilitet i utförandet och tolkandet baserat på platsens förutsättningar och de människor som designat och verkar på platsen. Lite förenklat kan sägas att det är en miljö som är människopåverkad för att ge avkastning av hållbara, hälsosamma livsmedel men och en få betraktare skulle kalla för ett odlingslandskap.

Skogsjordbruk är en plats och praktik som bygger på ett samverkande mellan ekosystemprocesser, människa och naturliga växter, ibland i samverkan med betande, bökande, surrande, kväkande, krälande, hackande, jagande, flygande och smygande djur. Det är en praktik som jämfört med framförallt konventionellt jordbruk är mindre kontrollerbar och mindre ”störd” med vilket menas t ex mindre barlagd jord men desto mer regenerativ, alltså återuppbyggande. Här verkar naturliga processer ofta i många år med en större mångfald av växtformer både ovan och under jord och i vatten gynnas liksom andra ekosystemprocesser som just vattenmagasinering och kolinbindning. Det är också ett bruk som, förutom möjligen alléodling, använder avsevärt mycket mindre fossila drivmedel jämfört med vanligt jordbruk. I ideala stadier krävs bara naturlig nederbörd och ingen annan gödning än den från naturlig lokal växtnedbrytning eller den som fås av djur som ofta lever fria liv på den aktuella platsen. 

Det innehåller oftast en betydande del perenna växter och en blandning mellan örter, klättrande växter, buskar och träd. De ger skörd av nötter, frukter, bär, blad, svampar men också annuella alltså ettåriga grödor som rotfrukter och annat som är härdigt. Platsen kan vara en del av en skog, i ett skogsbryn eller på åkermark och då tillsammans me träd och buskar i en s k alléodling. Ofta finns öppet vatten på platsen. Matjorden är frisk och stark och bofasta eller besökande djur skyddas på den unika plats och miljön som växer fram. En bra definition ges av föreningen Agroforestry Sverige: ”Agroforestry är ett nytt samlingsnamn för många av de matproduktionssystem som funnits i årtusenden, där den gemensamma nämnaren var/ är vedartade växter (träd och/ eller buskar) som samodlas med andra grödor eller samlever med betesdjur. En sammansmältning av agrokultur och skogsbruk, som ger högre produktion och lönsamhet, samtidigt som det binder växthusgaser från atmosfären i jorden där den hör hemma och bygger samtidigt matjord cirkulärt, ökar biodiversiteten, motverkar erosion och även bidrar med andra ekosystemtjänster.”

Alléodling på Wakelyns Agroforestry, Suffolk. Foto Agroforestry Sverige/ Maja Lindström Kling

Syfte och effekter med agroforestry, skogsjordbruk och skogsträdgårdar

En bra beskrivning av fördelarna ges av föreningen Agroforestry Sverige vilket även visar vad begreppet går ut på och vad föreningen vill åstadkomma:
”Människan kan vara en positiv kraft. Med odlingssystem där träd och buskar ingår i en samplantering kan vi skapa odlingslandskap som motverkar den globala uppvärmningen, utrotningen av arter, jorderosion, minskar behovet av fossil energi och mycket mer. På så vis kan vi människor vara en del av lösningen, en positiv kraft.”

Att kombinerade skog, vatten, mark, ekosystem och odlingssystem får ofta för lokalsamhället och för klimatet och klotet betydande positiva effekter. Ett syftet när någon ger sig på att skapa en skogsträdgård brukar vara att skapa hållbara hälsosammare livsmedel med en relativt sett liten arbetsinsats. Men just produktionen mätt som mat eller den ekonomiska avkastningen är inte alltid den främsta anledningen till att anhängarna och skogsjordbrukarna valt det spåret.

Som kontrast ger ofta det konventionella, storskaliga jordbruket hög produktion av en eller ett fåtal grödor, respektive djur/animalier. Men detta sorts jordbruk drivs fram av stora mängder fossil energi. Det är framförallt ett system som sätter mänskliga behov före andra och låter det negativa ibland osynliga effekterna skrivas av som ”externaliteter” i en ofta global kedja av insatsvaror såsom kemikalier, fossilt handelsgödsel, fossila drivmedel och sociala förhållanden längs kedjan som lämnar mycket övrigt att önska. Med “externaliteter” menas just sociala, ekologisk eller ekonomiska effekter som ur ett nationalekonomiskt perspektiv inte internaliseras vid prissättningen. Istället diskonteras det och förblir även ”osynligt” i konsumentled. Ändå erkänner ekonomier det som ett s k marknadsmisslyckande.

Effekterna på marker från ett väl fungerande skogsjordbruk är många fler än de som tas upp här men inkluderar minskade förluster av närsalter (mineraler) och näringsämnen, växthusgaser, mer nyttig uthålligt producerade livsmedel, grödor, frukter, bär, nötter, ved, energi etc. Det ger också mer över till annat för dem som brukar markerna, ökad mångfald i odlingslandskapet, kvävefixerande växter och träd, inbindning av koldioxid genom ökad växtmassa som tillåts dö och sluta kretsloppet på sin växtplats. Jordarna blir välmående och får en högre mullhalt och kan magasinera mer vatten och mer och fler livsformer tack varen att de utgör myllrande, skyddade livsmiljöer för djur, växter, svampar och andra livsformer.

Närbild på en hand och person som plockar valnötter från en gren
Valnöt i hand. Foto Agroforestry Sverige/ Maja Lindström Kling

Kulturarv och cirkulärt jordbruk med revanschlusta

Kan du komma på en visst sorts skogsjordbruk där människor, djur och naturen verkar i samklang och som förknippas med mellansvensk skogsbygd över sommarhalvåret och som producerar mycket mat på platsen? Detta numera ovanliga variant på jordbruk är samtidigt ett skandinavisk och svenskt kulturarv. Den har av dess antagonister dömts ut som gammalmodig och bland annat på grund av en förutfattad mening om att skalan eller formen ansetts vara omodern och gett låg produktion/avkastning. Det senare är extra intressant eftersom den här inlägget presenterar studier som visar på motsatsen, alltså att fäbodbruk, som är det som här syftas på, visat sig överträffa vanligt jordbruk utifrån ett energieffektivitetsperspektiv!

Ett av husen vid Tin Gumuns bruk av Karl Tövåsens fäbod. Läs mer on den här. Hör och läs gärna också om hennes kamp för fäbodbruk här (P1 Morgon). Fäbodifiering som begrepp lanserades av Christopher Friman från Magasinet Filter i reportaget Snålskjutsen, #32, 2013, läs reportaget här. Foto: Magnus Bergström.

Fäbodbruk har framförallt praktiserats i stora delar av centrala Sverige och har sin motsvarighet under andra namn i många andra länder. Det påminner om vad som på agroforestry och engelskan heter silvopasture (skogsbete), alltså när djur är med som en del av dessa skogsjordbruksystem. En aktiv fäbodvall har mjölkgivande djur på frigående skogsbete under stor del av sommarhalvåret. Där förädlas mjölken till ost, smör och flertalet andra produkter och djuren blir efter långt, träget men också lyckligt liv till kött, skinn osv. Fäbodbruk borde därför hyllas av alla som vurmar för ökad livsmedelsproduktion, svensk mat av mycket hög kvalitet och ett klimatsmart och högproducerande jordbruk. Att det ovanpå allt detta dessutom ger möjlighet till säsongsanställning av unga i glesbygd liksom besöksnäring och turismintäkter borde sammantaget göra alla kommunpolitiker villiga att ställa upp med stöttning.  

Hantverksmässigt bakande av tunnbröd i fäbod. Foto: Magnus Bergström

Tyvärr associeras oftare fäbodbruket av samhället istället som ett utdöende och aningen pittoreskt inslag i landskap som Dalarna, Hälsingland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad och stora delar av Norrland. Fäbodbrukare återfick nyligen en del heder och självförtroendet efter att man i mitten av 2022 vunnit en juridisk tvist där Fäbodförbundet stoppade den renonmmésnyltning som under ett antal år drabbat riktiga fäbodbrukare och mathantverkare. Begreppet och kulturarvet kan tolkas som att ha varit till salu för högstbjudande kommersiella intressen. De som önskat har hittills kunnat söka och erhålla patent för begrepp som ”fäbodknäcke” (bl a Leksands knäckebröd) och ”fäbodkorv” (bl a Melkers chark) på produkter och kategorier av produkter. Det innebar till exempel att två industriella företag, ett som tillverkade en falukorv vilket är mat som är så skild från en fäbod som det är möjligt att vara, och ett knäckebröd som har majsmjöl som en av huvudingredienserna, fick ensamrätt att sälja och marknadsföra produkter under namnen ”fäbodkorv” och ”fäbodknäcke”. Efter flera års process har nu Patent- och registreringsverket stoppat detta ofog men tyvärr med ett kan tyckas märkligt undantag för företaget Leksands knäckebröd.

Produktbild av olika varianter av industribakat knäckebröd, som Leksand knäckebröd kallar ”Fäbodknäcke”, med stor del majsmjöl i..

Nygamla metoder skapar ett cirkulärt, energieffektivt jordbruk

Jag vill nu presentera fäbodbrukets kanske mer okända sida – nämligen dess höga energieffektivitet. Lars Kardell, professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och hedersdoktor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har beräknat den utifrån energieffektivitetsmåttet EROI (Energy Return On Investment) som allmänt används för att beräkna energiekonomi och energiflöden. Vid en jämförelse av energieffektivitet inom fäbodbruk respektive vanligt jordbruk kom Kardell fram till faktorn 1:4 för fäbodbruk, vilket betyder att för en enhet energi på en fäbod var avkastningen 4 energienheter. Lite bättre än pengarna på banken kan tyckas vid en första anblick. Men eftersom man inte får betalt för energieffektivitet eller ekosystemtjänster eller att upprätthålla ett kulturarv är fäbodbrukare rejält underbetalda. EROI-värdet Kardell kom fram till för vanligt jordbruk var 3-10:1 med vilket menas att det krävs 3 till 10 gånger energin för att få ut en enhet energi ur vanligt jordbruk. I klartext innebär det att energieffektiviteten inom fäbodbruket flerfaldigt överträffar vanligt jordbruk. Agroforestry och fäbodbruk kan alltså tillföra energieffektivitet till listan av förtjänster och bör använda det argumentet i diskussion och relation med politiken.

I en en värd som vill – och måste – spara på energi bör alltså mer livsmedel komma från fäbodbruk jämfört med idag. Det gäller oavsett om det är fossil eller biobränsle i tanken på de maskiner som används. För när jordbruket ställer om kan man inte bara göra sig oberoende av fossila drivmedel genom att gå över till biobränslen. Eftersom samhället, klimatet och politikerna bestämt att jordbruket ska vara fossilneutralt till år 2050 och andra sektorer, te x transportsektorn kommer först och är beroende av samma biobränsle är konkurrens redan hård och lär bara bli hårdare. Därför måste vi också minska den totala energin som jordbruket tar i anspråk. Så systematiska förändringar såsom helt andra och mer energisnåla sätt att få mat från våra marker och vatten blir därför avgörande.

I en värld som fokuserar mycket på att öka avkastningen medan man minskar klimatpåverkan från jordbruket, minskar utsattheten inom jordbruket för effekter av extremväder, torka och skyfall. Likväl kan ett mer extensivt sätt att bruka jorden minska beroendet av insatsvaror och smartare utnyttja lokalsamhällets förmågor, människor och naturliga resurser. Vi kommer behöva prioritera de mest energieffektiva och ekologiskt och ekonomiskt effektiva medlem till att försörja Sveriges befolkning med mat. I detta läge frågar jag mig:

Vilken svensk politiker skriver inte under på fler arbetstillfällen och sysselsättning på landsbygd, ökad svensk livsmedelsförsörjning och beredskap, vårda det svenska kulturarvet, minskas det fossila energiberoendet i jordbruk samtidigt som den biologiska mångfalden skyddas? Helt enkelt mer pang för pengarna!
Så välkomna till bords Näringsdepartementet och Sveriges riksdag och regering. Skogsjordbrukare och regenerativa lantbrukare i hela Sverige ser fram mot samverkan, era riksdagsmotioner för att underlätta för skogsjordbrukare, regenerativa lantbrukare och fäbodbrukare, liksom förslag till myndighetsutövande att stötta istället för att motverka dem i sitt värv.

Mårten Thorslund

Om livet, hälsan, att utmana synvändor och ställa om jordbruket

En betraktare som är starkt präglad av rådande ekonomiska system och det industrimoderna paradigmet kan trots det lätt förledas att tro att mer nischade och alternativa jordbrukspraktiker som fäbodbruk och agroforestry är ineffektivt jämfört med konventionellt livsmedelsproduktion och jordbruk. 

Om vi för en stund tillåter oss göra kopplingen mellan vår försämrade folkhälsa kopplat till kosthållningen och att vårs k livsstilssjukdomar åtminstone delvis kommer från ett systemfel inom livsmedelsindustrin och jordbruket bör vi också ifrågasätta allt som kan verka lite skevt inom dessa sammanflätade industrier. Få skulle säga emot att dessa tillsammans verkar för att producera mer och ständigt billigare mat som oftast är energirik och näringsfattig på samma gång. Nuvarande livsmedel- och jordbrukssystem är dessutom även vår perfekt upplysta, väloljade del av världen så pass ineffektivt att ca 40 % av alla livsmedel förloras eller blir till svinn från jord till bord.

Om vi blickar framåt mot de stora utmaningar vi behöver ta oss an både som individer, lokalsamhälle och som civilisation, framstår en ökad diversifiering av odlings- och livsmedelssystem, mer näringstäta, hälsosamma dieter som en både attraktiv och välkommen riskspridning. Om vi kan kanalisera mer av vår energi, även om vi med ovan resonemang kommer förbruka mindre energi medan vi gör det, kan vi vinna stort. Vi kan både förbättra folkhälsan, öka resiliensen och energieffektiviteten inom jordbruket på samma gång.

Vi vet att vi måste ställa om jordbruket och behöver göra oss oberoende av fossila drivmedel och energi. Lämpligt nog är fossiloberoende till stor del inbyggt i fäbodbruk och agroforestrykonceptet. Dessutom kan ett sådant bruk ge ett liv och landskap som är mer mångfacetterat, resilient, uthålligt med positiva ekologiska effekter, fler sociala kopplingar, en ökad regional självförsörjningsgrad och livsmedelsberedskap och slutligen stärkt lokal, regional och även nationell identitet och självförtroende.

Vi behöver en ny berättelse om hur vår civilisation valde rätt väg, för mer mångfald, bättre hälsan ett mer balanserat klimat samtidigt som vi klarade av att mätta alla magar på ett mer rättvist sätt. Vi står som civilisation vid ett avgörande vägskäl som kan beskrivas som ett historiskt ödesval. Klockan visar på fem minuter i tolv på domedagsklockan.

Hur ser vi vår framtid an och hur kommer de som kommer efter oss betrakta oss och våra välinformerade beslut vi måste ta idag och imorgon? Skogsjordbruk och fäbodbruk framstår som lågt hängande frukter om vi bara är beredda att lära av hundraåriga visdomar från en tid innan den fossila eran inleddes. Vi har inget alternativ annat än att ställa om jordbruket till vad det en gång varit – ett cirkulerande inom de planetära gränserna, men innan begreppet uppfanns.

Viktiga lärdomar för jordbruket och maten i det tjugoförsta århundradet

Det vi lärt oss av de sociala och ekonomiska chocker i spåret av covidpandemin och klimatkrisen bör vi på djupet ta in som lärdomar tillsammans med en förvissning om att det svänger snabbt och att tiden för snabba svar och enkla sanningar kan vara förbi. Vi står just nu extra dåligt rustade för en till global eller regional livsmedelskris t ex i form av fler stora vete- maj och korbodars skörd som slår fel kanske flera år i rad.

Sverige toppar listan inom EU med lägst självförsörjningsgrad av livsmedel, samtidigt som vår kost har högst andel ultraprocessade livsmedel inom EU, vilket forskarna anser vara mycket olämpligt. Här framstår skogsjordbruk som en satsning med goda livsbetingelser eftersom det visat sig vara så uthålligt, energieffektivt, kan öka livsmedelsberedskapen och möjligen också förbättra folkhälsan.

En handfull globala företag dominerar totalt den livsmedelsindustrin och handeln. Samma företag säljer ofta varor som vi som individer och samhälle betalar ett högt ekologiskt och socialt pris för. I vårt post-moderna samhällen är det storskaliga jordbruket normen, som nämns som en förutsättning för att som det heter: “mätta världens befolkning”. Tyvärr har de flesta som säger så inte koll på att 7 av 10 tuggor mat på jorden kommer från relativt små familjejordbruk långt ifrån livsmedelsindustrins alla resurser.

Vad vi behöver är en ny berättelse om hur vår civilisation valde rätt väg, ledda av all lust som finns inom matkulturen. En som värdesatte relationsmat, godare och nyttigare mat, mer mångfald och mat för ett balanserat klimat. Samtidigt klarade vi av att mätta alla magar på ett rättvist sätt. Vår civilisation står vid ett vägskäl och flera ödesval. Allt kommer inte vara enkelt. Det är gott om intressekonflikter. Vilken väg väljer vi Sverige? Ett regenerativt lantbruk, skogsjordbruk och fäbodbruk framstår som lågt hängande frukter för få till ett klimatneutralt jordbruk som också håller sig inom de planetära gränserna.

Mårten Thorslund
Rotationsbete av höns i äppelallé på Stora Juleboda gård, Maglehem. Foto Agroforestry Sverige/ Maja Lindström Kling

Lär dig mer om agroforestry och skogsjordbruk

/Mårten Thorslund, redaktionen på cirkularekonomi.se

Om Mårten Thorslund 4 Articles
Jag är 46 i år och lever med min fru, två döttrar och husdjur i ett hus i Norrbo socken, Dellenbygden i Hälsingland. Miljövetare, realistisk optimist som verkar för stark cirkularitet, resurseffektivitet, blomstrande och motståndskraftiga lokalsamhällen, klimatneutralitet och att delta och ingå i viktiga sammanhang.

104 Comments

 1. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Opera, it looks
  fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 2. Hello there, I discovered your blog via Google while looking for a similar subject,
  your site came up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply changed into alert to your weblog
  via Google, and found that it is truly informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate in the event you proceed this in future.
  Many other people shall be benefited from your writing. Cheers!

 3. First of all, thank you for your post. safetoto Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^

 4. I am extremely impressed with your writing talents and also with the layout
  for your blog. Is that this a paid theme or did you modify it your self?
  Anyway keep up the nice high quality writing, it’s rare to
  peer a great weblog like this one today..

 5. Your writing is perfect and complete. casinocommunity However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

 6. Please let me know if you’re looking for a writer for your site.

  You have some really good posts and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Cheers!

 7. Букмекерская контора 1xBet является одной из самых популярных на рынке. https://bet-promokod.ru/ Большой выбор событий из мира спорта и киберспорта, десятки открытых линий, высочайшие коэффициенты. Также, БК имеет широкий функционал и немногие дает возможность совершать ставки по специальным промокодам. Используя промокоды, вы можете получить настоящие деньги, не внося абсолютно никаких средств. Фантастика? – Нет, Реальность Узнать актуальный промокод вы можете сейчас же, однако использовать его необходимо в соответствии с условиями и инструкциями, которые приведены ниже.

 8. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours these days,
  yet I never discovered any attention-grabbing
  article like yours. It’s pretty worth sufficient for me.

  In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content
  as you probably did, the net will likely be a lot more helpful than ever before.

 9. I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.

  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still
  exists.

 10. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 11. Howdy! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my apple iphone.

  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any suggestions, please share. Cheers!

 12. Excellent blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option?
  There are so many options out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any recommendations? Thanks a lot!

 13. Usually I do not read article on blogs, however I would like to
  say that this write-up very compelled me to check out and
  do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very great post.

 14. Hello there I am so grateful I found your web site, I really found you by accident, while I was looking on Askjeeve for
  something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a incredible
  post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
  browse it all at the minute but I have saved it and also
  added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the fantastic job.

 15. Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is
  a really well written article. I will make sure
  to bookmark it and return to learn extra of your useful
  information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 16. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed
  about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 17. My brother recommended I would possibly like this blog.
  He used to be totally right. This submit truly
  made my day. You can not imagine just how a lot time I had spent for this information! Thanks!

 18. Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it
  can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
  iPad is now broken and she has 83 views. I know this
  is completely off topic but I had to share it with someone!

 19. I am very impressed with your writing casino online I couldn’t think of this, but it’s amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see!

 20. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

 21. I was curious if you ever thought of changing the structure
  of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one
  or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 22. Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing for your feed and I am hoping you write again soon!

 23. I seriously love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own blog and want to know where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it!

 24. Hi would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

 25. Looking at this article, I miss the time when I didn’t wear a mask. baccarat online Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.

 26. When I read an article on this topic, baccaratcommunity the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

 27. Hey! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

 28. I’m writing on this topic these days, casinocommunity, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

 29. You’ve made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 30. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 31. As I am looking at your writing, bitcoincasino I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.

 32. Att spela Sweet Bonanza och göra insättningar för pengar är väldigt roligt, särskilt eftersom du inte behöver göra stora insatser. Detta gör det möjligt för deltagarna att sträcka ut sina pengar och spendera dem i små portioner på olika nivåer. På så sätt kan du spela så länge du vill utan att behöva oroa dig för att pengarna på ditt konto ska ta slut. Sweet Bonanza https://sweet-bonanza-xmas.com/sv/ är lätt att vinna, vilket är anledningen till att det här spelet är älskat av miljontals människor.

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.