Cirkulära framtider, kvartal 2 2022

Foto: Ingrid Berg

BAKGRUND: VAD ÄR CIRKULAREKONOMI.SE?

Sidan är till för alla som vill utforska och medskapa en cirkulär omställning som på riktigt förverkligar visionen om kretsloppssamhället. Dagens cirkulära ekonomi har haft alltför stort fokus på svar som inte vänt utvecklingen på 30 år: Marknadslösningar, tekniska innovationer och grön konsumtion – en svag cirkularitet som ofta visat sig förstärka problemen. Återvinning och effektivare materialflöden räcker inte för att möta de utmaningar som behövs idag.

Idag behövs en stark cirkularitet där ekonomisk tillväxt underställs mål om ekologisk hållbarhet och social tillit. Det innebär en cirkulär kultur som kan skifta systemet snarare än bevara det, från ett industrimodernt och människocentrerat tänkande till ett kretsloppsbaserat och jordintegrerat. För att på allvar minska vår konsumtion behövs en förändrad relation till jorden, från dominans och ensidigt utnyttjande till respekt och ömsesidighet. Allas delaktighet behövs i ett sådant cirkulärt skifte.

Sidan är hemvist för Nätverket Cirkulärande som står för en stark cirkularitet i fred med jorden. Där går att läsa om aktörer som i tanke och handling utforskar stark cirkularitet. Delaktighet i nätverket ger möjlighet att ta del av nyhetsbrev och webbinarier, liksom att publicera egna artiklar. Huvudman är Ekopedagogiska föreningen som främjar lärande för en hållbar fredskultur.

På sidan finner du ett rikt smörgåsbord av berättelser, utbildningar och andra möjligheter som speglar olika aspekter av den cirkulära omställningen, med aktörer från alla samhällssektorer. Det blir en manifestation av den mångfaldsrörelse som behövs för att förverkliga ett samhälle inom planetens gränser, med lokala svar på globala kriser. De teman som finns på sidan speglar den cirkulära mångfalden och bredden: Samhälleforskningnäringslivrörelser och medborgare.

Vill du få framtida nyhetsbrev och delta i nätverket? Klicka på denna Länk till anmälan.

FORSKNING OM GRÖNA PRAKTIKER
Denna forskarrapport från projektet ”Framtidens gröna praktiker” tar sin utgångspunkt i att det akuta klimatläget kräver nya mer cirkulära sätt att producera och konsumera varor och tjänster på. I rapporten ges exempel på lovande gröna initiativ som pekar på vilka svårigheter omställningsagenterna bakom dem möter. Motståndet som omställningsagenter möter kan vara mycket konkret, som att det är svårt att hitta betalningsvilliga använder, men även handla om subtila processer som att behöva tilltala målgrupper som konsumenter snarare än medborgare. Fem ideella och vinstdrivande initiativ från matsektorn och transportsektorn studeras.

MÅNGFALD ETT VAL VARJE DAG Del 1

Mångfald – ekologisk, kulturell, socioekonomisk och mänsklig – är central i cirkulär omställning. I naturens kretslopp är mångfalden en garant för resilienta ekosystem som står pall även i svåra tider. Men idag finns det krafter som vänder forskningen ryggen och varken tror på mångfald eller klimathot. Denna artikel uppmanar till att låta årets val bli en manifestation för mångfald, demokrati, folkbildning och hållbarhet. Stark cirkularitet går bortom teknik, konsumtion och marknadskrafter. Den handlar mindre om ekonomisk tillväxt och mer om ekologisk hälsa och social tillit – det vill säga om mångfald, inkludering och rättvisa. En cirkulär kultur i fred med jorden.


SENASTE BLOGGINLÄGGEN

Följ Therese resa när hennes familj skapar en cirkulär och regenerativ gård byggd på närodlad mat och lokala kretslopp. Therese kommer att blogga regelbundet på hemsidan om permakultur och sitt arbete på gården. Här finns hennes första inlägg: Leva med naturen: att skapa regenerativa ekosystem på en gård.

Cirkularekonomi.se publicerar blogginlägg från Marianne Påsse, författare, medlem i JAK-bankens etiska råd och mångårig utforskare av penningsystem. Hon vill inspirera till handling för att flytta makten över penningskapandet från privata, vinstdrivande affärsbanker till medborgarna – folket. Stark cirkularitet handlar även om makt och behovet att demokratisera ekonomin. Här är det första inlägget: Penningsystemet skapar en spelkonomi.


ÄNNU MER FORSKNING!

På hemsidan återges flera artiklar om cirkularitet från forskare som bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv. Nedan är två av de senast upplagda artiklarna på hemsidan:

THE CIRCULARITY GAP REPORT SWEDEN

Sverige är 3,4% cirkulärt, vilket innebär ett cirkularitetsgap på mer än 96%. Det betyder att den stora majoriteten av resurserna som Sverige använder för att tillgodose sina behov och efterfrågan kommer från jungfruliga källor. Landets komplexa, integrerade ekonomi är relativt koldioxidsnål, men också i stor utsträckning linjär. För att sluta gapet utforskar denna rapport sex ’tänk om’-scenarier, genom att tillämpa strategier för att öka cirkulariteten, minska materialanvändningen och omvandla den svenska ekonomin. Klicka här för en sammanfattning med länk till hela artikeln, samt en kommentar från redaktörsgruppen för sidan cirkularekonomi.se.

CIRCULAR ECONOMY RUNNING IN CIRCLES?

I denna artikel problematiserar författarna konceptet cirkulär ekonomi. De visar att idén om cirkularitet inte är ny i Sverige utan fick bred spridning i slutet av 80-talet och början av 90-talet genom begreppet kretslopp. Vidare beskrivs de sammanhang och processer som har format miljöpolitiken de senaste årtiondena, bland annat antaganden inom den cirkulära ekonomin om att industrin är bäst på att leda utvecklingen eller att cirkularitet kan uppnås inom rådande system och utan samhällstransformation. Sådana tankar sammanfattar författarna i begreppet svag cirkularitetKlicka här för en sammanfattning och möjlighet att läsa hela artikeln.

Här kan du läsa all forskning som har lagts upp hittills.


VAR MED I CIRKULÄRANDET

Hör av dig om du vill att din organisation ska synas på sidan med sin verksamhet, utbildningar och liknande, eller om du vill bidra med texter och andra insatser! Skicka gärna vidare till personer i ditt nätverk som du tror kan inspireras av brevet.

Ett viktigt steg i att öka kunskap och delaktighet mot en stark cirkularitet är redan taget genom att du engagerat dig för visionen, kanske genom webbinariet Cirkulära framtider eller kursen Framtidens bank. På hemsidan hittar du utbildningar som ger dig eller din organisation/företag möjlighet att lära mer om att exempelvis påverka som “cirkulent” (snarare än konsument) genom medveten konsumtion, utforska hållbara lokalsamhällen genom folkhögskolekursen Framtidens by eller bygga en cirkulärande organisation.

Vill du få framtida nyhetsbrev och delta i nätverket? Klicka på denna Länk till anmälan.


Copyright © 2022 | NÄTVERKET FÖR CIRKULÄRANDE
Ekopedagogiska Föreningen

Redaktion:

Nikolas Berg, Rand Nezamaldin, Therese Palm Amiri, Fanny Petersen, Carl Landberg


Om Therese Amiri 3 Articles
Min historia började, som många andra omställare, med ett stort skifte i mitt liv, en kaosartad period som verkligen gjorde att jag ifrågasatte allt och alla runt omkring mig. Men den satte mig på en ny riktning i livet och jag fick upp ögonen för ett mer naturligt sätt att leva. För det är jag evigt tacksam. Jag är utbildad ekonom i grunden men har alltid känt ett kall till att jobba med något som verkligen ger mening till mig och min omgivning. Nu driver jag en regenerativ gård tillsammans med min man och våra två barn där vi fokuserar mycket på permakultur och kretsloppstänk. Jag är också utbildad inom kost, näring och mindfulness som är en stor del av mitt liv. Läs mer om min omställningsresa här: https://cirkularekonomi.se/fran-konsument-till-medskapare-ekonomen-som-blev-smabrukare/