Forskarnas manifest för cirkulära framtider

Forskare bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv för att möjliggöra en praktisk tillämpning av cirkulär ekonomi. Detta manifest från forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi” sammanfattar slutsatser från projektets fallstudier och dialogprocesser. Projektet förordar en ”stark” cirkularitet för att möjliggöra systemskifte genom bland annat en tydligare politisk styrning samt en bred dialog med deltagande från civilsamhället. Manifestet innehåller en cirkulär lägeskoll samt strategi för medborgares cirkulära mikropraktiker. Projektet som helhet återges under fliken ”Framtidens gröna praktiker?”.

Manifest: Mot cirkulära framtider

“För att nå de svenska klimatmålen, FN:s globala mål och leva upp till Paris-avtalet behöver vi agera kraftigt och omedelbart. Det finns redan idag enskilda personer, organisationer och företag som aktivt bidrar till denna brådskande omställning. För att ytterligare kraftsamla för att ännu fler individer, politiker, tjänstemän, näringslivsrepresentanter och entreprenörer ska agera som så kallade förändringsagenter krävs nya förhållningssätt och strategier.

Konceptet cirkulär ekonomi har blivit ett populärt sätt att driva hållbarhetsförändringar på. Regeringen har skapat en handlingsplan för cirkulär ekonomi som utgår ifrån visionen om ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Målet med handlingsplanen är att omställningen till cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030.

Vi delar regeringens vision men ser också en risk att frågor om social rättvisa glöms bort om de inte explicit diskuteras och skrivs in i strategiska dokument. Vi ser en risk att cirkulär ekonomi kan bli en symbol för ett omställningsarbete som i själva verket inte är så hållbart som det utgör sig för att vara.

De senaste årens kritiska forskning om cirkulär ekonomi pekar på att sociala villkor, jämställdhet och inkludering sällan tas hänsyn till i diskussioner om cirkulär ekonomi. Ofta tas det också för givet att det är industrin som ska driva frågan om cirkulär ekonomi, och att det går att göra utan omfattande förändringar i produktions- eller konsumtionsleden. 

För att cirkulär ekonomi ska bana väg för ett samhälle inom planetens gränser, krävs politisk styrning samt en bred och inkluderande dialog med deltagande från civilsamhället. För att initiera diskussioner om hur cirkulär ekonomi kan bidra till ett hållbart samhälle har vi formulerat en lägeskoll för cirkulär ekonomi och en strategi för medborgares cirkulära mikropraktiker.

Vårt bidrag ska ses som ett komplement till andra verktyg och manualer, som exempelvis ISO-standard för cirkulär ekonomi. I vårt arbete har vi inspirerats av forskning om cirkulär ekonomi, rättvisa och omställning.”

Illustration: Ingrid Berg

Läs vidare (PDF)

Tillbaka till Forskning